DE NOODZAAK VAN SECUNDAIRE ZORG: STOPPEN MET GEBRUIK IS NIET GENOEG

Drugs- en alcoholbehandelaars bieden verschillende vormen en stadia van zorg aan. Vaak hebben mensen die worstelen met verslaving baat bij een continuüm van zorg met graduele stadia van structuur en ondersteuning. Sommigen doen het echter goed met alleen eerstelijnszorg bestaande uit intramurale behandeling of revalidatie, terwijl anderen, die meer ondersteuning en een langere herstelperiode nodig hebben, doorstromen van de eerstelijnszorg naar een sobere huisvesting (tertiaire behandeling). Sommige behandelcentra bieden een extra fase in de vorm van secundaire behandeling.

Nadat de eerstelijnszorg is afgerond, kan een persoon worden doorverwezen naar de tweedelijns verslavingsrevalidatie. Veel potentiële bewoners worden beoordeeld voor opname in de secundaire medicamenteuze behandeling na het voltooien van de eerstelijnszorg.

Secundaire verslavingsbehandeling richt zich op gedragingen en onderliggende emotionele problemen die de persoon terugbrengen naar actieve verslaving. Het is waar een herstellende persoon de tools kan oefenen die ze nodig hebben om weg te blijven van drugs of alcohol. In de secundaire verslavingsbehandeling richten individuele en groepstherapiesessies zich op onderliggende trauma’s, overtuigingen en ongezonde gewoonten. Het is een veilige (drugs- en alcoholvrije) omgeving en moedigt mensen in herstel aan om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten.

Herstel gaat niet over het niet gebruiken van drugs, en een lange periode van onthouding staat niet gelijk aan succes – Herstel gaat over het omgaan met dagelijkse activiteiten.

Secundaire zorg – duur afhankelijk van individuele behoeften. Het doel van de secundaire programma’s is om voort te bouwen op de positieve resultaten die tijdens de primaire behandeling zijn behaald. Klanten worden aangemoedigd om te blijven identificeren wat er moet veranderen en hoe verandering kan worden doorgevoerd. Ze worden ook aangemoedigd om gevoelens, houdingen, gedragingen en relaties te onderzoeken om vast te stellen op welke manier deze zelfvernietigend kunnen zijn. Zij inventariseren hun persoonlijke kwaliteiten die vervolgens kunnen worden gebruikt bij het zetten van positieve stappen naar herstel.

Aanmoediging met het aanpassen van zelfvernietigend gedrag, streven naar openheid en eerlijkheid in alle aspecten van het leven, het verbeteren van relaties, het constructief omgaan met negatieve gevoelens en het stellen van realistische, haalbare doelen.

Het programma is gebaseerd op die benaderingen die volgens onderzoek effectief zijn in het helpen van mensen om een ​​einde te maken aan hun middelenmisbruik. Deze benaderingen omvatten cognitieve gedragstherapie, 12-stappenfacilitatie, terugvalbeheer en -preventie, probleemoplossing. Besluitvorming en doelen stellen.

Hoe meer betrokken en proactiever de cliënt is bij het stellen en bereiken van doelen, hoe groter de kans dat het resultaat langdurig en duurzaam herstel is. Het vermogen om moeilijkheden onder ogen te zien en ermee om te gaan, geeft een gevoel van prestatie dat de cliënt zal aanmoedigen om dit als hun ‘normale’ gedrag te zien, waardoor de kans kleiner is dat een catastrofale gebeurtenis een terugval veroorzaakt.

Sobere woonhuizen helpen mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben, terwijl ze geleidelijk weer in het leven komen. De structuur van sobere woonhuizen varieert, maar het doel is om een ​​veilige, vredige omgeving te bieden voor verder herstel als individuen zich aanpassen aan een nieuwe, sobere levensstijl. De steun van anderen bij herstel is een cruciaal aspect.